کانتر سینا

انتخاب مدلساخته شده از بهترین مواد اولیه و با استحکام بالا

عرض:

طول:

ارتفاع:

وزن: kg