میز کنفرانس صبا

انتخاب مدلمیز کنفرانس صبا با طراحی منحصر به فرد و جدید

متناسب با نیاز مشتری و بر پایه استانداردهای پومر تولید می شود