پوشه اسناد حجیم

انتخاب مدلاین مدل پوشه برای اسناد و اوراق حجیم مورد استفاده قرار می گیرد.

طبق استاندارد های شرکت پومر