سیستم بایگانی ریلی اتوماتیک

سیستم بایگانی ریلی برقی اتوماتیک پومر

انتخاب مدلدر  سیستم  ریلی  برقی  پومر  علاوه  بر  جابجایی  واحدها  توسط  فرمان دستی ،  امکان  حرکت  با استفاده  از کلیدهای کنترل

نصب شده بر روی بدنه هر واحد نیز وجود دارد. این حرکت توسط الکتروموتورهایی که در قسمت شاسی سیستم تعبیه شده اند،

انجام می پذیرد. سیستم ریلی برقی پومر دارای دو مکانیزم ایمنی بوده که سیستم ایمنی الکترونیکی آن،  برای اولین  بار  در دنیا

توسط شرکت پومر طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

 

 

طبق نظر مشتری محترم